MAP 1987 Pět expertních předpovědí dalšího vývoje války na Ukrajině. Předpověď druhá – Pankaj Saran – vysoký indický diplomat a poradce pro otázky národní bezpečnosti Indie.

Pankaj Saran – sloužil jako velvyslanec Indie v Rusku, a v řadě dalších vysokých státních a diplomatických funkcích v indické vládě, i v OSN. Nyní je členem Poradního sboru Rady národní bezpečnosti Indie.  

Pankaj Saran 

Několik důležitých poznámek na úvod. (1) Děkuji všem za maily, bylo jich hodně, odpovím zítra krátce všem. Dnes nezbyl čas. (2) Když jsem studoval mnoho stran posledních vyjádření Pankaje Sarana k současnému konfliktu na Ukrajině, uvědomil jsem si, jak vysoce přečnívá všechny naše vládní politiky. Jeho vize řešení důsledků konfliktu na Ukrajině jsou v naprostém protikladu s Fialovou politikou v oblastech rozvoje vědy, výzkumu, vzdělání, průmyslu, v energetice, i při zvyšování životní úrovně občanů. A důsledně nadřazují indické národní zájmy nad zájmy vlivných mezinárodních finančních a spekulantských skupin. Proto jsem na závěr připojil několik poznámek a odkazů ukazujících, jak tupě, oproti Pankaji Saranovi, zkoušejí naši zemi řídit všichni fialoví politici.

(1) Hlavním politickým cílem Indie musí být i v současné době udržování těsných a přátelských vztahů s Ruskem

Válka na Ukrajině odvedla pozornost USA i Evropy od Číny a obecně od celého Indo-pacifického regionu. Evropa se tak zase jednou stala epicentrem světové politiky i konfliktů. Válka oslabila Rusko, ale Rusko není poraženo. Indie musí nadále udržovat přátelské vztahy s Ruskem z celé řady historických, strategických, ekonomických i politických důvodů (inherent bilateral logic). Indie musí zabránit pádu Ruska do čínského náručí (slide into China’s embrace). Indie je jediným členem aliance QUAD, který Rusko nijak neodsoudil a nadále s ním spolupracuje. Indie odolává neustálému tlaku Západu, aby přestala spolupracovat s Ruskem. Indie musí  rychle USA i EU politicky vysvětlit, jaké budou skutečné důsledky jejich tlaku na Rusko, aby se ještě více spojilo s Čínou. Indie musí bedlivě sledovat rusko-čínské vztahy, stejně jako vztahy Číny s USA a Číny s EU. Čína hraje na všechny strany a snaží se chytře vymanévrovat všechny ostatní mocnosti, které zabředly mezi sebou do konfliktů na Ukrajině, v arabském světě i v Africe, a vybojovat si nejlepší postavení (pole position) na světovém jevišti. Současný Západ udělil válkou na Ukrajině Indii důraznou lekci, při které ukázal, že mezinárodní právo v jeho pojetí má dva zcela odlišné standardy. Jeden platný pro Západ a vybrané malé národy, dokud mu slouží. Druhý platný pro všechny ostatní. Tato lekce Indii naučila, že se už nikdy nemůže spoléhat, že mezinárodní řád, smlouvy, právo, soudy i systémy, jako třeba OSN, budou chránit indické národní zájmy a bezpečnost, jakmile si mocnosti usmyslí. 

(2) Hodnocení současné geostrategické situace vyvolané válkou na Ukrajině.

Západ tradičně využívá malé země, které mají společnou hranici s jinými zeměmi, aby jim vytvářely velké problémy. Obecně všechny mocnosti tradičně organizují sobě podřízené aliance, a neustále se jejich prostřednictvím snaží ovládnout celý svět.  Aby dosáhly svého cíle, selektivně manipulují s principy mezinárodního práva. Sotva kdy se však ze svých zločinů zodpovídají. Cílem západu je unilateralismus, který zabíjí spolupráci. Západ vedl posledních 20 let tajnou válku o ovládnutí Kyjeva (shadow boxing) s Moskvou, a doufal, že se mu vítězstvím podaří expandovat alianci NATO až k ruským hranicím. Napětí vyvolané těmito třenicemi dosáhlo v roce 2022 bodu zlomu. Všechny vztahy Západ-Východ byly přerušeny. Vypukla válka. Veškeré skvělé dividendy za ukončení studené války, za kolaps komunismu, a za rozpad SSSR, byly během okamžiku vyčerpány. 

Rusko nyní ve válce proti Ukrajině podporované vším Západem sice vítězí, ale jeho zdroje i kapacity jsou značně zatížené. Evropa beznadějně uvízla v ukrajinském konfliktu a ztratila veškerou další akceschopnost. USA tonou v ukrajinském válečném bahně stejně jako v politicky tekutém a explozemi třaskavém písku na Blízkém i Středním východu, a ještě ke všemu se potýkají s Čínou. Washington je tak přetížený, že se ve všech konfliktech nyní snaží kormidlovat do bezpečných vod (to steer clear of entanglements), a přitom maximálně zhodnocuje všechny komparativní i náhodné výhody, které se naskytnou. Jádrem současné americké politiky je ušetřit všechnu zbylou energii na řešení domácích ekonomických problémů, a na boj se všemi  ekonomickými konkurenty. A v tom všem světovém zmatku se v těsném geopolitickém sousedství Indie (in India’s backyard) vynořila nová mocnost. (Čína) Vše dohromady pak Indii přineslo zásadní změnu jejího geostrategického postavení a vtáhlo ji do soukolí tohoto velmocenského soupeření. 

V současném světě hluboce ovlivněném kvazi válkou Západu proti Rusku na Ukrajině dochází u všech mocností i aliancí k sekuritizaci domácí, zahraniční, obchodní i ekonomické politiky. 

(Sekuritizace je veřejná prezentace určitého problému jako bezpečnostní hrozby se záměrem, aby se s tímto pohledem ztotožnila významná část společnosti. Jde o záměrný proces cíleného vytváření pociťovaných hrozeb, kdy se určitá témata, na základě intersubjektivního prezentování, stávají otázkou národní bezpečnosti. Tento proces sekuritizace představuje extrémní formu politizace, kdy se ovlivňované společenské téma cíleně mediálně přesouvá do agendy státu a stává se tak zásadní pro jeho ochranu a fungování. Sekuritizované téma se tak stává národním bezpečnostním problémem, které je náhle pomocí účelově přesvědčivé argumentace významnější, nežli odlišná témata, a proto by mu měla být ovlivňovanými občany přisouzena absolutní přednost. Sekuritizace se neděje často na základě skutečně existující hrozby, ale proto, že je téma jako hrozba neustále prezentováno médii, politiky a nevládními organizacemi.)

Indie bude těmito otřesy, (sekuritizace politiky velmocí), zasažena stejně jako ostatní země a musí se proti nim chránit a zajistit si podmínky pro svůj další úspěšný ekonomický rozvoj. Indie to bude mít o to složitější, že válka Západu na Ukrajině proti Rusku vyvolává stále větší závislost Ruska na Číně. Indie proto nutně potřebuje rozvinout vlastní úplnou velmocenskou strukturu, neboť spoléhání se na dosavadní způsoby odvracení hrozeb Indii, jako jsou: dostatečná vojenská odstrašující sila a asymetrické dílčí odpovědi (silos and compartmentalised responses) už v budoucnu stačit nebudou. 

(3) Indická odpověď na válku Západu proti Rusku na Ukrajině. 

Po celém světě se nyní rozeběhla velká hra o technologie. Mocnosti mezi sebou soupeří, která ovládne technologie zítřka, protože v nich je skryta budoucnost vojenské, ekonomické i politické síly. Západ nyní Indii nabízí přístup k moderním technologiím výměnou za politickou podporu. Indie však musí být obezřetná při přijímání západní technologické pomoci, aby se opět nestala závislou, jako se stala v minulosti závislá na importu pokročilých zbraňových systému. Indický vojensko-technologický průmysl musí být tentokráte postaven na indických technologiích. 

Válka na Ukrajině ukázala, že vojenští stratégové, kteří tvrdili, že války už budou vedeny pouze malými profesionálními silami vyzbrojenými nejmodernějšími zbraněmi a budou rychle rozhodnuty, se mýlili. Válka na Ukrajině ukázala, že pro zajištění bezpečnosti země je třeba rozsáhlá ekonomická, logistická a průmyslová základna, která je nezávislá na dodávkách ze světa. Válka na Ukrajině ukázala, že je třeba mnoha občanů ochotných za vlast bojovat a zemřít. Válka ukázala, že zbraně, technologie, ekonomika, i obětavost občanů jsou všechno atributy absolutně nezbytně nutné k zajištění národní bezpečnosti. 

Primárním cílem Indie tak musí být soustředění všech sil na rychlý ekonomický a technologický rozvoj. Pouze ekonomický a technologický růst a kumulace výrobních a finančních přebytků přímo v Indii totiž zajistí řešení sociálních problémů, umožní svobodné a suverénní rozhodování indického státu o své vlastní politice.  (Nezávislé na potřebě západních úvěrů.) A pozvedne na patřičnou úroveň i národní hrdost indických občanů. Protože vstupujeme do období dějin lidstva, ve kterých dojde k velmocenské sekuritizaci všeho (v orig. weaponization of everything), Indie se musí umět sama důsledně ochránit před všemi disrupcemi a hrozbami v sektorech finančnictví, obchodu, průmyslu, zemědělství, i v digitálních záležitostech. 

Absolutní prioritou Indie musí být vysoký rozpočet na výzkum a vývoj (R and D budget). Vybudování masivní solární ekonomiky –  PLI. (Logicky – v Indii slunce svítí a Indie nemá ropu, uhlí, plyn, a ani uran.) Indie je třetí největší dovozce energií a ukrajinská válka a sankce na ruské energie ukázaly, jak snadno může být Indie energeticky ohrožena. Dalšími prioritami musí být rozvoj vzdělání a moderních pracovních dovedností. Silná průmyslová výroba. Výroba polovodičů a rozvoj umělé inteligence. Indie si naopak musí dát pauzu v dalším zapojování se do organizace RCEP, a místo toho se soustředit na vlastní rozvoj. Indie se díky levné solární energii, produkci levných solárních panelů a dostatku vody může stát světovou velmocí v produkci zeleného vodíku. Tuto výhodu Indie je třeba rychle využít.     

Organizace RCEP, do níž se Indie v důsledku války na Ukrajině už nemá ukvapeně zapojovat.

Česká vláda neunese ve srovnání s indickou žádné srovnání. Zatímco chudá Indie si vytyčila za pevný cíl masivními investicemi do vědy, výzkumu, vzdělání i do moderních pracovních dovedností vytvořit z Indie moderní ekonomiku, protože její vedoucí politici na základě války na Ukrajině pochopili, že pouze high-tech společnost a high-tech průmysl budou znamenat vysokou životní úroveň, a vytvoří dostatečné průmyslové i finanční přebytky, nutné pro zajištění ochrany národních zájmů a bezpečnosti Indie. Tak česká vláda není schopná zajistit financování vědy, a ani nechce, a dokonce ani dostatek míst ve školách, aby české děti získaly moderní vzdělání a pracovní dovednosti. 

Obdobně. Zatímco indická vláda plánuje rychlé dosažení energetické nezávislosti díky v Indii efektivnímu řešení – solárům. Česká vláda souhlasila a podepsala dubnový bruselský diktát, podle něhož mají čeští spotřebitelé platit vysoké ceny za jadernou energii, aby tak de facto dotovali německou zelenou energetickou politiku. Brusel nařídil, že levná česká jaderná elektřina nesmí v žádném případě vytlačovat z trhu levnou zelenou elektřinu, která se na Západě vyrábí pouze, když svítí slunce a fouká vítr. Je nanejvýš zajímavé, že Brusel ČR zakázal uzavřít pevné několikaleté kontrakty na dodávky jaderné elektřiny s předem stanovenou cenou, zatímco Francii ne! (Francie vyhlašuje výši regulované ceny elektřiny pro 70% Francouzů 2 krát ročně, a značná část její ceny je dána dlouhodobými kontrakty, jejichž uzavření Brusel ČR zakázal.) Indie pochopila, že musí být energeticky nezávislá. Brusel de facto nařídil ČR stát se energetickou kolonií Západní EU, a Fiala po svém zvyku opět radostně zahýkal. Jako by nestačilo, že loni měli Češi nejdražší elektřinu v EU, dokonce dvojnásobně drahou jako Francouzi, kteří diktát Bruselu odmítli.

Toť vše. Zítra pokračujeme, předpověďmi dalších vládních expertů. Děkuji všem za dary, podporu i maily. Mějte se krásně. 

Je čtvrtek 9. květen 05.02 ráno.  Poslední pořady: V sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde. V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  Na další maily jsem už odpověděl, zbytek snad už dnes večer. Mějte se krásně. 

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1986 Pět expertních předpovědí dalšího vývoje války na Ukrajině! Předpověď první – Andrej Kortunov – Putinův Akademik a Diplomat na sankčním seznamu Západu.

Andrej Kortunov – je významný ruský akademik, od září 2023 vedený na sankčním seznamu Kanady, na Ukrajině trestně stíhán v souvislosti s podporou invaze na Ukrajinu.  Působil na ruských diplomatických postech v Londýně, ve Washingtonu i při OSN. V letech 2011 až 2023 řídil Ruskou radu pro mezinárodní záležitosti, zřízenou prezidentským dekretem Putina a financovanou Ruskem. Jako profesor politiky a diplomacie vyučoval na řadě nejlepších západních univerzit – třeba Berkely v Kalifornii

Andrej Kortunov, významný ruský akademik předpověděl další vývoj války na Ukrajině. Kortunov je na západním sankčním seznamu.

(1) Současná situace.

Rusko v roce 2023 podstatně navýšilo svoji zbrojní produkci, nábor dobrovolníků na frontu zesílil a masivní raketové útoky začaly ničit ukrajinskou infrastrukturu. Vladimír Putin má tak nyní válečnou situaci na Ukrajině plně pod kontrolou a nebude ustupovat ze svých předválečných požadavků. Tím spíš, že Rusko nyní drží strategickou iniciativu a Ukrajinci ustupují na celé frontě.

Volodymyr Zelenskyj nevyvodil z neúspěchu své letní ofenzívy 2023 žádné důsledky, a stále požaduje kapitulaci Ruska. Západ loni dodal kyjevskému režimu sofistikované zbraně, rakety dalekého dosahu, i své nejmodernější tanky, a očekával, že Ukrajina přenese válku hlouběji do ruského území a způsobí ruské armádě zničující ztráty. Cílem této strategie bylo demoralizovat ruské obyvatelstvo, a obrátit ho proti Putinovi. Opak se stal pravdou, a Vladimír Putin má letos nejvyšší podporu ruských občanů v historii. Pokud v Rusku nějaká kritika vlády existuje, je vedena pouze ruskými militantními jestřáby, pro které je Putin přílišná mírová holubice. 

(2) Budoucí vývoj – Je už vidět světlo na konci tunelu?

Jedny analýzy tvrdí, že válku na Ukrajině rychle rozhodnou podzimní americké volby, obzvlášť jestli Trump porazí Bidena. Jiné analýzy tvrdí, že zahraniční politika USA je v zásadě společná pro představitele republikánů i demokratů, (bipartisan nature). Protože Washington Deep State si nemůže v žádném případě dovolit válku na Ukrajině prohrát, je tak jedno, zda sedí v Bílém domě Republikán, či Demokrat. Další analýzy tvrdí, že válku ukončí mocenská změna v Kyjevě, a jiné možnost nahrazení Zelenského třeba generálem Zalužným popírají. V každém případě se zdá, že válka bude ještě dlouho pokračovat a přinášet utrpění jak Ukrajincům, tak Rusům, tak Evropanům i dalším národům. 

Každý, kdo má otevřené oči vidí, že válka na Ukrajině rozmetala stávající světový řád a velmoci se nejsou schopny na ničem domluvit. Všechny domluvy o kontrole zbrojení, o jaderných zbraních, mezi USA a Ruskem jsou zničeny, a potrvá desetiletí, než vzejde nová důvěra k odzbrojování. Důsledkem krachu důvěry mezi Ruskem a USA je potom selhání politiky nešíření jaderných zbraní. Nikdo dnes díky krachu důvěry, mezi USA a EU na jedné straně a Ruskem a Čínou na straně druhé, nebrání jadernému vyzbrojování Iránu i Severní Koreje. Obdobně US politika zadržování Číny hrozí dalším zničujícím rozpadem světových logistických řetězců, ekonomickými i obchodními válkami, a zaváděním dalších a dalších sankcí. Všechny tyto nešťastné události vytvářejí potravinové a energetické krize, vyvolávají masové imigrační vlny, brzdí modernizaci světové ekonomiky, ničí zejména její ekologickou agendu, a prospívají teroristům všeho druhu. 

Lidstvo v posledních letech úspěšně přežilo celou řadu velkých krizí, rozpad SSSR-1991, útok 9/11 na USA, americkou hypotéční krizi 2007, ale je otázka, jak bude překonána současná krize, která se šíří z Evropy, protože při minulých krizích se velmoci domluvily, a společně se snažily krizi rychle vyřešit. Dnes je situace opačná a velmoci se snaží krizi vyřešit jedna na úkor druhé. Současná geopolitická situace tak hrozí, že nynější krize skončí jako hra bez vítěze. (Zero zero game.) Nebo spíš jako hra, v níž prohrají všichni její aktéři. (Negative sum game). Nyní prakticky na geostrategické úrovni nelze dosáhnout žádného oboustranně přijatelného kompromisu.  

(3) Závěr – Jak se válka na Ukrajině vyvine? 

V lidských dějinách všechny zásadní geostrategické změny vzešly z ničivých válek mezi hlavními mocnostmi. Nová uspořádání světa se tak zrodila ze třicetileté války, z napoleonských válek, a z druhé světové války. Výsledky těchto konfliktů vždy vytvořily novou balanci síly mezi mocnostmi a umožnily vítězným mocnostem stanovit v přijatelné míře poraženým mocnostem nová pravidla světového řádu a nařídit jejich plnění všem ostatním zemím. 

Co platilo po celá staletí, ve . století už neplatí. Velmoci už nyní nemohou vést mezi sebou klasické války, protože by se v nich navzájem úplně zničily. Místo toho nyní vedou zástupné války, typicky : západ dnes platí Ukrajině všechny náklady na vedení války s Ruskem. Nebo vedou ekonomické a technologické války, jako je ta, kterou zahájily USA proti Číně. Tyto nové války velmocí ovšem mohou trvat celá desetiletí, než určí jejich vítěze. Nové geostrategické rozdělení světa i nová balance síly v Evropě i Asii mezi jednotlivými velmocemi tak budou dosaženy až za dlouhý čas, bude se o ně zuřivě bojovat, a není jisté, kdo nakonec bude vítězem a poraženým. 

Pokud lidstvo neztratilo svůj instinkt sebezáchovy, budou se muset dříve či později objevit: Nový světový řád a Nová globální forma řízení světa. Tento Nový řád však už nejspíš nevznikne nějakým novým ujednáním v duchu “Big Deal of Grand Bargain” (Dohoda mezi největšími dárci humanitární pomoci o jejím spravedlivém rozdělování z roku 2022), kdy jen několik málo největších hráčů světa nadiktuje jeho zbytku závazná pravidla. Ale bude muset být vyjednán v řadě dílčích dohod mezi řadou jednotlivých vlád a organizací světa, podle principů jak mezi sebou jednají členové organizace BRICS, SCO – Šanghajská organizace pro spolupráci, nebo jak se nyní vyjednává o zachování WTO, o regulaci AI, či o demokratizaci globálního finančního systému. 

Ačkoli to Kortunov do svého textu přímo nenapsal, jednoznačně z něj vyplývá, že hlavním cílem Putinovy války na Ukrajině je vytvořit nový multilaterální (mnohostranný) svět. Tedy defacto sesadit USA z pozice světového hegemona. Podle teorie Thúkydidovy pasti, takřka každý Hegemon světa v celé lidské historii na jakýkoli byť mírový pokus být nahrazen ve své pozici, zareagoval okamžitým vyhlášením války potenciálnímu nástupci.  (Podrobně v  MAP 1528)

Pokud Vás podstatná část předpovědi Akademika Kortunova zaujala, dejte mi vědět na mail kpv0249@gmail.com. Když se sejde víc žádostí, připravíme pro srovnání ještě analytické předpovědi dalších akademiků, profesorů a diplomatů z Ukrajiny, Indie, EU a USA. 

Je středa 8. květen 04.18 ráno.  Poslední pořady: V sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde. V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  Na další maily jsem už odpověděl, zbytek snad už dnes večer. Mějte se krásně. 

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

.

MAP 1985 Ticho před bouří. Co chystá Putin?

V sobotu 4.května jsem v pořadu na TV Bureš s Josefem Skálou předpověděl, že Rusko se připravuje k použití taktických jaderných zbraní, aby odvrátilo stupňující se útoky kyjevského režimu proti strategickým cílům na svém území, jako je výstražný radarový systém Container, který sleduje letový provoz nosičů jaderných zbraní F-16 a F-35 nad územím evropských zemí NATO, a nad Blízkým a Středním Východem. Upozornil jsem přitom na skutečnost, že na běloruské vojenské základně, kde jsou rozmístěny ruské taktické rakety Iskander-M se vedle “odpalovacího týmu raket” už nachází i “oddíl taktických jaderných hlavic”, který se přitom zatím vždy, i v Kaliningradu, nacházel mimo základnu taktických raket. Umístění raket a jaderných hlavic do jediného malého prostoru, tak představovalo první ruské varování NATO a Ukrajině, že riskují “taktickou jadernou válku”. 

Od mé předpovědi neuplynulo ani 48 hodin a Moskva včera nařídila provést prověrku připravenosti “nestrategických jaderných sil”. V dnešní analýze se proto na celou jadernou eskalaci podíváme podrobněji.

Putin včera vyhlásil červené linie, jejichž překročení Západem a Ukrajinou (Zelenskyj = “šílený král”, který rozpoutá jadernou válku”, viz pořad), bude znamenat odvetné údery Ruska proti Velké Británii, a použití “nestrategických jaderných zbraní”. 

(1) Včera Rusko oznámilo, že poprvé v dějinách Ruska (od konce SSSR), bude v nejbližší době provedeno praktické cvičení zaměřené na přípravu a použití “nestrategických jaderných zbraní”. Cvičení proběhne v podřízenosti Jižního vojenského okruhu !!! (Krym, Luhansk, Doněck, atd.), námořnictva a letectva. Velitel Jižního vojenského okruhu s velitelstvím v Rostově na Donu je generál plukovník Sergej Kuzovlev, který je současně velitel hlavní skupiny ruských vojsk na Ukrajině (Jih).

Generál plukovník Sergej Kuzovlev, který bude řídit přípravu na použití nestrategických jaderných zbraní nařízenou včera Putinem.

(2) Včera ruské ministerstvo zahraničí oficiálně varovalo USA, že americké stíhačky F-16 představují platformu dvojího použití, schopnou nést jaderné zbraně, takže bez ohledu na konfiguraci, ve které budou F-16 převedeny na Ukrajinu, je Rusko bude považovat za nosiče jaderných zbraní. Jakýkoli let F-16 na ukrajinském nebi bude považován za záměrnou provokaci ze strany Spojených států a NATO. Jakákoli stíhačka F-16, která se objeví nad Ukrajinou, bude považována za nosič jaderných zbraní. (Že Rusko bude na vyslání F-16 na Ukrajinu takto ostře reagovat jsme předpověděli už 1. května. Viz podrobně MAP 1979)

(3) Včera si ruské ministerstvo zahraničí povolalo na kobereček britského velvyslance v Moskvě a předalo mu varování, že pokud Británie dodá Ukrajině zbraně, a ty budou použity proti ruskému území, jak sliboval britský ministr zahraničí David Cameron, britské vojenské základny i vojáci se po celém světě mohou stát cílem odvetných ruských úderů.

NATO nyní soustřeďuje do Pobaltí řadu svých jednotek. Ve válečné teorii se obecně jakékoli soustřeďování jednotek pod “záminkou uskutečnění obranného cvičení” považuje za silný signál možné bezprostřední přípravy na zahájení války. 

Velká Británie už oznámila, že se do června 2024 rozmístí v rámci různých cvičení 16 000 britských vojáků s tanky, děly, obrněnými vozidly, a vrtulníky ve “Východní Evropě”.  Tyto britské síly, zejména v Pobaltí, se tak mohou stát rychlým terčem odvetných ruských úderů v případě, že “šílený král” Zelenskyj začne britskými zbraněmi útočit na ruské území. K provedení těchto odvetných útoků budou pravděpodobně využity ruské taktické rakety, protože se “velmi obtížně sestřelují”, a jejich dosah letu vylučuje, aby ničily cíle v Západní EU, nebo v USA, a nemohou tak být chybně vyhodnoceny “jako první velký jaderný úder”. Pro odpálení těchto raket je zejména vhodná základna Asipovičy, kde jsou nyní rakety Iskander-M také rozmístěny. 

Podle některých analýz, zveřejněných včera britskými médii, se vojska NATO připravují vojensky vstoupit na Ukrajinu, jakmile se její obrana zhroutí. Rusové v tom případě vyhrožují, že nikdo na Capitol Hill, ani v Elysejském paláci, ani v Downing Street 10, jejich odvetu nepřežije. Přijde světová katastrofa.

(4) Včera si ruské ministerstvo zahraničí také povolalo francouzského velvyslance, a na rozdíl od Britů, se mu nedostalo výhružek ruskými útoky, ale byl upozorněn, “že se ruským uším doneslo, že francouzská cizinecká legie už operuje na Ukrajině”, a “že jde o nepřijatelnou eskalaci”. Francie okamžitě po upozornění oznámila, že žádní francouzští vojáci ani legionáři na Ukrajině nejsou. Rozdíl v obou demarších Velké Británii i Francii je dramatický. Zatímco Británii se přímo sděluje, že Rusko si vyhrazuje právo na ni zaútočit, Francie se pouze varuje před eskalací. 

Podle loňského hlášení operativy CIA 3/OO/119573-23, vykonal v lednu “vysoký důstojník Ruského ministerstva obrany osobní inspekci běloruské základny Asipovičy, kde jsou umístěny rakety Iskander-M, aby zhodnotil možnosti další výstavby na základně.” Uplynul rok, a základna je po přestavbě jako jediná v celém Rusku a Bělorusku připravena “během několika minut zahájit taktický jaderný útok”. (Pozn. Ruské taktické jaderné hlavice nejsou na rozdíl od strategických jaderných hlavic přímo namontovány na své nosiče. Skladují se odděleně nejméně několik kilometrů od prostoru rozmístění svých nosičů. Jediná základna, kde jsou umístěny přímo u nosičů je běloruské Asipovičy. To platí i pro základnu v ruském Kaliningradu.)

Loňský pohled na 1405. muniční dělostřeleckou základnu u běloruského města Asipovičy, kde byla rozmístěna 465. běloruská raketová brigáda vyzbrojená raketami Iskander-M. 

Letošní pohled na základnu Asipovičy, který prokazuje, že na běloruské základně raket Iskander-M se buduje i sklad pro jaderné hlavice, který v Rusku vždy podléhá 12. hlavní správě Ministerstva obrany Ruska. Budování čtverého ochranného plotu kolem základny je standartní bezpečnostní prvek nutný pro skladování ruských taktických jaderných hlavic. Zdroj obou fotografií – FAS – Federace amerických vědců. 

Ruská příprava na použití “nestrategických jaderných zbraní” v případě dodání letadel F-16 Ukrajině, nebo v případě vstupu vojsk NATO na Ukrajinu, krásně ukazuje past, do kterou si NATO samo vykopalo svou podporou války na Ukrajině. 

V případě, že se letadla F-16 objeví na ukrajinském nebi, bude je Rusko považovat za jaderné nosiče, jak bylo Washingtonu sděleno. Let jaderného nosiče směrem k Rusku z Ukrajiny tak bude považován za pokus napadení Ruska jadernou zbraní. V tomto případě ruská doktrína povoluje použití jaderných zbraní, aby se takovýmto útokům zamezilo. Cíle těchto útoků budou ukrajinská letiště, na kterých budou F-16 rozmístěna. Útoky budou provedeny taktickými jadernými zbraněmi. Nedojde tedy k záměně takovéhoto útoku se strategickým jaderným útokem. Použití taktických jaderných zbraní proti ukrajinským letištím vyvolá úplnou demoralizaci ukrajinské armády i společnosti, protože všichni pochopí, že pokračování války jen hrůzy války prodlužuje. Že příprava na použití nestrategických jaderných zbraní probíhá pouze pod velením velitele skupiny JIH ruské armády, která bojuje na Ukrajině, je jasným signálem, proti komu Moskva zvažuje zbraně použít. Protože letadla F-16 budou umístěna na letištích u západních hranic Ukrajiny, nebude jejich zničení jadernými údery, mít vliv na “budoucí ruské území”, a “budoucí ruské obyvatelstvo”. Jaderný spad je při správném použití taktických jaderných zbraní zanedbatelný, a lokálně omezený. Politický dopad je nejistý. Nicméně Putin už v minulosti nařídil tuto záležitost důkladně prostudovat, a je možné, že se došlo k závěru, že provedení jednoho či několika taktických jaderných úderu proti čistě vojenským cílům velké mezinárodně politické zemětřesení nevyvolá, protože následky použití těchto zbraní budou oproti následkům v Hirošimě a v Nagasaki mizivé, a sám Washington tak nebude mít nejmenší zájem do záležitosti příliš vrtat. Tím spíš, že by mohla opět aktivovat evropské protijaderné a mírové hnutí jako v osmdesátých letech minulého století.   V každém případě jde o mimořádnou eskalaci a bude rozhodně lépe, když k ní nedojde. 

Ruské včerejší jaderné poselství NATO je zřejmé i v případě, že by NATO napochodovalo na Ukrajinu. Rusové by pravděpodobně vojska NATO na Ukrajině vystavili okamžitým jaderným sprchám Iskanderů-M a dalších střel. NATO by potom mělo pouze dvě volby – kapitulovat a odpochodovat, čímž by přiznalo naprostou porážku a neskutečnou imbecilitu svých generálů, kteří se nechali do ukrajinské jaderné pasti naivně vlákat. A nebo – zahájit s Ruskem jadernou válku. Protože ta by znamenala zničení USA, Washington ji nespustí, a na 100% zabrání Francii i Velké Británii, aby své jaderné zbraně proti Rusku použily. Ukazuje se tak, že Putin na Ukrajině tak Západu připravil dokonalou past. Když USA podporovaly afgánské mudžáhidy v boji proti SSSR, nikdy jim nedali žádnou zbraň, se kterou by mohli zaútočit na strategické cíle v SSSR, protože ve Washingtonu moc dobře věděli, že by to mohl být konec světa. Když Moskva podporovala Vietnamce v boji proti USA, nikdy jim nedal žádnou zbraň, s níž by mohli zaútočit na území USA, a nebo na jejich letadlové lodi rozmístěné v jihočínském moři. Protože v Kremlu moc dobře věděli. že by to mohl být konec světa. Bohužel dnes velká část evropských politiků, podle hesla : “Po nás potopa” hodlá Ukrajincům dodávat zbraně, se kterými by mohli zaútočit na Rusko. Že by to mohl být konec světa, je nezajímá, protože až Ukrajina válku prohraje, bude to stejně znamenat jejich politický konec. Je lepší se těchto politiků rychle ve volbách zbavit. 

(Celá dnešní analýza mi zabrala tolik času, že už nebyl čas ani síla na gramatiku a překlepy. Děkuji za pochopení.)

Je úterý 7. květen 04.46 ráno.  Poslední pořady: V sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde. V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  Na další maily jsem už odpověděl, zbytek snad už dnes večer. Mějte se krásně. 

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1984 Pražská kavárna byla včera nějak podivně zamlklá. Macron opět mění strany. S Pekingem a Moskvou společně proti Washingtonu!

Francouzská armáda místo tažení na Ukrajinu, jak Macron sliboval, včera dostala důležitější úkoly – rozmístit a střežit čínské vlajky po Paříži. V Praze v roce 2016 rozmisťovala čínské vlajky soukromá česko-čínská obchodní komora, a Pražská kavárna se mohla vzteky posrat, a kvičela o “Lezení do prdele”. V Paříži rozmístil vlajky samotný Elysejský palác, a armáda. A Pařížská kavárna se včera radovala, že budou skvělá pracovní místa a obchody! A Pražská kavárna i Lipamini (Zamini) radši mlčely. 

Nejvyšší francouzský náčelník Macron včera v Paříži se vší pompou přivítal čínského vládce Xi, a sláva to byla veliká. Od Elysejských polí až po Invalidovnu vlály čínské a francouzské vlajky, na chodnících se shromažďovali čínští turisté a místní zvědavci. A média nadšeně informovala o nových pracovních a investičních příležitostech, které návštěva zemi Galského kohouta přinese.  Čínské vlajky včera v Paříži nikdo netřísnil rudou barvou jako v Praze 2016, když Xi mířil na Hrad za kamarádem Zemanem. A dokonce i Ondřej Kolář, poslanec TOP-09, byl včera nějak podivně zamlklý, a už nevykřikoval stejně jako v roce 2016: “Lézt někomu do zadnice tím, že se po městě vyvěšují vlaječky jeho země, mi přijde přes čáru, zvláště pak v případě, že se jedná o stát, se kterým nemá Česká republika žádný bližší vztah.” Proč poslanec Kolář včera nevykřikoval, že Macron leze Číňanů do zadku, je podivné. Tím spíš, že Elysejský palác má v plánu nahradit Itálii v roli hlavního spojence Číny v Evropě. Zbohatnout na tom. A udržováním výborných vztahů s Pekingem prosadit strategickou autonomii Evropy vůči USA. A to vše s tichou podporou Německa, Holandska, a dalších podobně mazaných západoevropských zemí. Inu nejvyšší čas se na celou záležitost podívat podrobněji. 

Před 60 lety de Gaulle, jako prezident první západní země uznal Čínu. Včera u příležitosti tohoto výročí přistál nejvyšší čínský šéf Xi v Paříži, a po cestě za Macronem ho v Paříži vítala skvělá výzdoba. Inu, Paříž není Praha – zadní dvoreček Washingtonu.

Případ první: Vepřové maso, mléko a víno!

Čína nakupuje ve Francii potraviny za 33 miliard CZK, a její prezident dopředu slíbil, že tyto čínské nákupy, které mají zachránit francouzské zemědělce před krachem, se po jeho návštěvě ještě zvýší. Už před včerejší návštěvou Xi v Paříži bylo oznámeno, že na základě loňských ujednání se už prudce zvýšil export francouzského vepřového, mléka a vína do Číny. V Česku vinaři nemají odbyt. Chovy prasat se likvidují, protože není kam vyvážet vepřové, a Češi už na něj nemají peníze. A o vybitých stádech mléčného skotu už roky raději nikdo z českých politiků nehovoří. Pirátský ministr zahraničí Lipavský dnes a denně bezhlavě útočí na Čínu. Za velvyslance tam loni dokonce vyslal manžela tamní zpravodajky ČT Šámalové, která se posledních 10 let proslavila ostrými protičínskými reportážemi, což zřejmě v historii světové diplomacie nemá žádnou obdobu. Tím spíš, že Lipavský jeho předchůdci v úřadu, kterého prosadil ještě Zeman, dokonce veřejně vyčinil, že podpořil zimní olympijské hry v Číně v roce 2022, místo toho, aby je diplomaticky bojkotoval, jak bylo z Prahy nařízeno. A tak místo exportu práce českých farmářů a zemědělců,  čínský trh obsazují Francouzi, Malťané (MAP 1828), Španělé, Italové, a kde kdo, jen v ČR se kácí sady a likvidují stáda! Bezhlavá a tupá zahraniční politika fialového režimu nemá v Evropě obdobu, a stojí naše občany desítky miliard korun ročně. 

Celá hodnota české spotřeby potravin se letos odhaduje na 575 miliard CZK. Česko má 6 krát méně obyvatel než Francie. Mělo by tedy vyvážet do Číny maso, mléko, víno a další potraviny za 5 miliard CZK. Jak by se asi žilo farmářům, zemědělcům a vinařům, kdyby také mohli díky aktivitám české vlády vyvážet svou produkci do Číny. 

Případ druhý: Jaderná energetika. 

Jedním z hlavních cílů současného dvoudenního společného jednání mezi Macronem a Xi v Paříži je další rozvoj společného podnikání obou zemí v jaderné energetice. Už před rokem 7. dubna 2023 spolu Macron a Xi v Pekingu podepsali první klíčovou dohodu, podle které obě země budou společně vyvíjet, projektovat a stavět jaderné elektrárny

Na podzim 2021 tehdejší prezident Zeman podepsal tzv. Lex Dukovany, který v parlamentu osobně prosadil Lipavský, a ještě se tím s Piráty, a s partou STAN, veřejně chlubili. Podle Lex Dukovany byly z výstavby jaderných elektráren v ČR vyloučeny Rusko a Čína. Celá Lipavského parta přitom Čechům slibovala, že Lex Dukovany jim rychle zajistí levné energie. Jakmile však v Parlamentu 16. června 21 Lex Dukovany schválili, začaly v ČR dramaticky růst ceny energií. A současná Trojka kandidátky Fialové koalice Spolu do Europarlament Luděk Niedermayer (TOP-09) dokonce 16. září 2021 varovala před krátkozrakostí výstavby jakýchkoli jaderných elektráren v ČR, a budoucnost levné české energetiky viděla takřka výlučně ve výstavbě  různých obnovitelných zdrojů. Co je však největší legrace je, že nyní v tendru na výstavbu jaderné elektrárny zůstali pouze jižní Kimové, a Francouzi. A ti už podepsali s Pekingem smlouvu o společném vývoji, projektování a výstavbě jaderných elektráren. K čemu tedy vlastně byl Lex Dukovany, když pro Francouze je výhodné stavět jaderné elektrárny s Číňany, a v ČR je to podle Lex Dukovany zakázané! Ale nezakazuje to Francouzům stavět v ČR jadernou elektrárnu s čínskou pomocí? Celé to vypadá jako dokonalý kocourkov. Co je Západní EU dovoleno, se ve Východní EU opět nesmí! 

Případ třetí: Kam směřují v Evropě čínské investice.

V době ekonomické krize je tvorba nových moderních a dobře placených pracovních míst alfou a omegou každé vlády na celém světě vyjma fialové vlády. Podle Ernst & Young jedné ze 4 největších poradenských firem světa Číňané loni nejvíce nakupovali západní firmy v Německu (28), Británii (17), Itálii (15), Nizozemsku (10) a ve Francii (9). Nejvíce peněz na nákupy utratili v Nizozemsku (27 miliard CZK), v Německu (5 miliard), a ve Švýcarsku (2.5 miliardy). Ernst & Young k tomu uvedla: Číňané nekupovali žádné druhořadé firmy ale technologické klenoty – třeba ve Švýcarsku investovali do rozvoje výroby a vývoje vysoce výkonných laserů. Čínské společnosti velmi často investují ve Švýcarsku. Švýcarsko díky své centrální poloze a jazykovým znalostem nabízí investorům snadné logistické a komunikační pokrytí kontinentu. K tomu se přidává nízká daňová sazba a především dostatek vědeckých talentů a skvělá spolupráce firem s univerzitami a vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje. Česko má také skvělé logistické pokrytí Evropy, protože leží v jejím středu. Bohužel mu vládnou fialoví ignoranti, a ti ze všech sil likvidují vědu, školství, zvyšují daně, a neustále slovně napadají Čínu.

Včera 5. května u příležitosti nadcházející návštěvy prezidenta Xi v Budapešti vydala Čína oficiální komuniké o spolupráci s Maďarskem. V komuniké se uvádí. Maďarsko se díky spolupráci s Čínou (Pás a stezka) stalo “evropským logistickým uzlem pro distribuci zboží putujícího po železnici z Číny a do Číny”. V Maďarsku se staví nové čínské továrny – na elektro-auta (BYD), i na baterie (CATL). Nadcházející setkání v Budapešti mezi prezidenty obou zemí tuto oboustranně výhodnou spolupráci prohloubí. 

Případ čtvrtý: Francie včera oznámila, že se připojuje k budování Multilateralismu, jako nového světového řádu.

Bývalý Chiracův ministr zahraničí Jean-Pierre Raffarin včera v rozsáhlém interview čínským stranickým médiím vysvětlil, proč Macron tak usiluje o partnerství s Čínou. Podle Raffarina jde o logické pokračování v klasické gaullistické politice, která vždy důsledně prosazovala nezávislost Francie na Washingtonu. Raffarin zdůraznil, že Francie má na rozdíl od mnoha evropských zemí stabilní vztahy s Čínou, a že nyní bude společně s Čínou budovat nový multilaterální svět, ve kterém se Evropa stane strategicky nezávislou na Washingtonu, zůstane spojencem USA, ale nenechá si nic diktovat. Raffarin, tak doslova zopakoval závěry společného jednání Sergeje Lavrova s hlavním představitelem Číny pro zahraniční politiku Wang Yi o otázkách budoucího uspořádání světa.

Co dodat? Horší něž fialovou vládu už ČR mít nemůže. Je třeba jít k volbám. 

Je pondělí 6. květen 04.46 ráno.  Poslední pořady: V sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde. V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  Na většinu mailů jsem už odpověděl, zbytek dnes večer. Mějte se krásně. 

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1983 Video – Analýza hrozby jaderné války. Ukrajinci útokem na ruský radar 29B6 Container málem rozpoutali jadernou válku mezi Ruskem a USA!

Pořad najdete zde, trvá 2 hodiny. Vzhledem k četným dotazům, které jsem včera v pořadu na TV Bureš od Vás obdržel:

Radar 29B6 Container (anglický název), je unikátní zařízení, které vidí za horizont. Rusko má jediný radar tohoto typu. V plném provozu je od roku 2019. Jde o výstražný radar strategické obrany. Je v plánu postavit druhý, kdesi na východní Sibiři. (Odkaz na technické podrobnosti o radaru zde.) Stavět by se mělo začít letos.

Ruský radar Container, technický nákres. Délka 1300m, výška 34 metrů. 

Přijímací antény radaru Container.

Satelitní pohled na radar Container – jsou dobře vidět jeho vysílací antény – vytváří trojúhelník.

Dosah radaru Container = mezikruží. V Rusku – střed kružnic nic nevidí

Radar sleduje vojenská letadla a rakety NATO. Je součástí strategického výstražného systému Ruska. Zelenskyj se ho počátkem dubna pokusil neúspěšně zničit drony, a útok málem vyvolal jadernou odvetu Ruska proti NATO. Další podrobnosti najdete zde. Radar je extrémně důležitý pro sledování letadel F-16. Sleduje trasu jejich letu, a dokáže tak rozpoznat, zda letí “ukrajinské F-16 z ukrajinského letiště” nebo zda letí “F-16 NATO z letiště NATO, na kterém jsou uloženy jaderné zbraně”. Více v analýze MAP 1979, kterou najdete zde. 

Další analýza vyjde v pondělí ráno. Na zbytek mailů odpovím dnes večer. Zatím nestíhám. Děkuji za pochopení.

Je neděle 5. květen 02.48 ráno.  Poslední pořady: V sobotu 4. května na TV Bureš s Josefem Skálou najdete zde. V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1982 Dvě videa z Ukrajiny – řeknou víc než tisíc slov.

Včera se na Volyni, kde za druhé světové války Banderovci bestiálně vyhladili takřka všechno ne-ukrajinské obyvatelstvo, sešly místní Banderitky, a zatarasily mezinárodní dopravní tepnu do Polska. A začaly hlasitě protestovat a dožadovat se návratu svých mužů z ruské fronty. V srdci ukrajinského nacionalismu věc nebývalá. (Video z protestu) Ukrajinská média si s akcí volyňských žen sice poradila po svém, a informovala, že ženy protestovaly proti zločinnému velení, které poslalo jejich muže zbytečně na marnou smrt. Ale pravda je taková, že už i pravověrné Banderitky z Volyně mají války dost, a chtějí své muže zpátky doma. 

Proč se ženy z Volyně odhodlaly k blokádě mezinárodní dálnice, krásně vysvětluje toto ruské video. Jsou na něm vidět volyňští rekruti ze 100. mechanizované brigády, jak v zástupu pěšky ustupují před ruskou 27. motostřeleckou divizí, a jak je při ústupu zmasakruje ruské dělostřelectvo. Jejich ženy a matky včera protestovaly, protože se o ně bojí. 100. ukrajinská brigáda, která byla zmobilizovaná loni na podzim na Volyni, byla totiž před pár dny vržena bez obrněných vozidel, děl i tanků proti ruské 27. motostřelecké divizi, která je po zuby vyzbrojená tím nejlepším, co Gosudarovy zbrojovky momentálně vyrábějí. Podle volyňských žen, Rusové za necelý týden celou 100. brigádu zmasakrovali. Ze dvou tisíc bojovníků z Volyně to prý už hodně má za sebou, a ještě víc leží ve špitálu se špatnou prognózou. 

Obě videa krásně ukazují bídu současné Ukrajiny. Její armáda nemá už skoro žádné těžké zbraně, a tak proti ruským tankům vrhá lehce vyzbrojené zmobilizované pěšáky. A všechny Ukrajinky už začínají chápat, že takhle se válka nevede. Beze zbraní prostě nelze s žádným nepřítelem bojovat. A s vyzbrojenými Rusy už tuplovaně ne. 

Analýza byla jen krátká, protože připravuji pořad. Děkuji za pochopení.

O nejnovějších úspěších ruských sil, agentů a diplomatů v Africe vyjde až po pořadu.

Je sobota 4. květen 04.28 ráno. . Na většinu mailů jsem už dopověděl, na zbytek dnes večer. Poslední pořady: V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeJe sobota 13. duben 2024, 05.56 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1981 Rusové přešli po 12-ti hodinovém nepřetržitém bombardování do útoku! Generál Mordvičev nasadil do úderu 90. tankovou divizi. Ukrajinci začali spěšně vyklízet pozice.

Dnešní analýza he dlouhá. Děkuji za pochopení.

(1) Jižní křídlo ruské ofenzívy a pravděpodobný celkový plán ruské ofenzívy.

Ruské letectvo včera rozbombardovalo most přes řeku Mokryje Jaly (video) ve městě  Velyka Novosilka (6700 obyvatel). Současně ruská armáda na město zahájila útok z jihu. Obě dvě včerejší operace na jižním křídle ruské ofenzívy mají větší význam, než by se na první pohled zdálo. Na tomto bojišti panoval od konce loňského léta po skončení neúspěšné ukrajinské ofenzívy relativní klid. Teď se Rusové dali do pohybu i zde. Zničení mostu přes řeku Mokryje Jaly značně ztíží všechny ukrajinské přesuny a zásobování směrem na jih, proti útočícím ruským kolonám, i na západ k obráncům pevnosti Vuhledar. Obsazení městečka Velyka Novosilka takřka znemožní zásobování celé skupiny vojsk Ukrajiny Vuhledar. Rusové, kteří už tři měsíce útočí a pomalu postupují do týlu skupiny Vuhledar ze severozápadního směru od města Doněck, tak včera začali do týlu skupiny Vuhledar útočit i z jihu. Cílem je buď donutit Ukrajince, aby své nedobytné opevněné obranné linie na kopcích u města Vuhledar (14 000 obyvatel), na kterých si Rusové za poslední dva roky války několikráte krvavě vylámali zuby, opustili bez boje, a nebo, aby riskovali obklíčení a zničení značné části svých sil. 

Mapa bojiště u města Vuhledar 2. květen 2024. Přeškrtnuté kolečko = bombami FAB zničený most. Levá červená šipka – Včera zahájený ruský útok. Pravé červené šipky – Směry postupů Rusů od jižního předměstí města Doněck. Modré šipky = hlavní ukrajinské zásobovací komunikace. Žlutá šipky = cíl ruské ofenzívy, donutit Ukrajince k ústupu a k vyklizení pozic. Severně ( na mapě není vidět) navíc probíhá hlavní ruský postup od měst Doněck, Avdijivka na západ. Červené šipky představují směry ruského postupu, nikoli dosažené pozice. Pokud bude ruský postup probíhat stejným tempem jak v dubnu za Avdijivkou, budou Rusové potřebovat na dosažení svých cílů asi 30 dní. Zeleně vybarvené území představuje zisky ukrajinské letní ofenzívy. 

Mapa pravděpodobné ruské letní ofenzívy, která zřejmě včera začala. Tři spodní červené šipky – vysvětleno na horní mapě. Hlavní ruský postup probíhá z prostoru Doněcka-Avdijivka (červený hexagon) ve směrech na Pokrovsk a Konstantinivku (žlutá kolečka). Z mapy je krásně vidět, že Rusové chtějí proniknout do týlu měst Slavjansk/Kramatorsk (modrý hexagon) a vytvořit svým postupem dva základní scénáře – První: Chtějí roztáhnout frontovou linii četnými záhyby, a donutit tak Ukrajince zředit obranu, protože ti nemají žádné zálohy, ani dostatek děl a techniky. Jakmile k roztažení fronty dojde, Rusové najdou slabá místa a frontu v prohybech rozsekají a Ukrajince obklíčí v řadě menších kotlů. – Druhý: Ukrajinci aby se vyhnuli prvnímu scénáři, ustoupí bez boje na přímku spojující žlutá kolečka. Rusové tak zadarmo získají značné území, a Ukrajinci budou už moci Doněck ostřelovat jen raketami s dostřelem přes 50 km. Tím bude splněn podzimní Putinův rozkaz, který nařizuje, že ukrajinská armáda musí být odtlačena od města Doněck do vzdálenosti znemožňující ostřelování děly (40km). A Gosudar se bude moci začít chlubit. 

Detailní mapa ruského postupu na Velykou Novosilku, který byl včera zahájen. 

Rusové se podle analytiků dali včera do pohybu i západně od města Velyka Novosilka, (tento pohyb není na mapách v dnešní analýze), a padla jim do rukou vesnice Rabotino, kterou Ukrajinci do poslední chvíle zuřivě bránili. Rabotino, 85 km jihozápadně od Velyka Novosilka, je totiž symbolem jejich loňské ofenzívy a bylo v srpnu 23 dobyto za cenu tisíců Ukrajinců a stovek kusů západních obrněných vozidel. Ukrajinská média včera vyklizení Rabotino tvrdohlavě zpochybňovala, a tvrdila, že drony 65. brigády grupy Rónin všechny pokusy Rusů vstoupit do vesnice odrazily. Útoky Rusů kolem Rabotino mají pomocný úkol, vázat síly kyjevské soldatesky a nedovolit generálovi Syrskému, aby je přesunul proti centru Gosudarovy ofenzívy.  

(2) Střed Ruské ofenzívy. Uskupení generála Mordvičeva.

Na středním úseku ruské ofenzívy, kterému velí generál Mordvičev došlo včera k několika podstatným událostem.

 1. Podle osobních Putinových propagandistů včera jednotky 27. motostřelecké divize pokračovaly v pronásledování ukrajinské elitní 47. obrněné brigády, která je jako jediná vybavená americkými tanky Abrams, obrněnými vozidly Bradley, a samohybnými houfnicemi M-109, a zahnaly ji až do vesnice Sokol. 47. brigáda ukrajinské armády utrpěla v předchozích bojích devastující ztráty. Rusové údajně pozabíjeli jen za tři poslední měsíce 2000 jejích bojovníků a zničili okolo 20% vší její americké výzbroje. Velitelé 47. brigády jsou údajně vyhlášení tupci, a jen za poslední 4 měsíce, byli 3 krát vyměněni. V lednu byl nejprve zbaven funkce plukovník Oleksander Pavlij, který upadl v nemilost, protože posílal do útoků i tzv. “štábní a týlové krysy”, a tak vůbec nepochopil, že jejich ztráta je pro kyjevskou generalitu “nenahraditelná”.  Nový velitel plukovník Dmytro Rjumšin nevydržel 47. brigádě velet ani do března a už byl vyměněn. Odmítal totiž provádět sebevražedné zteče, a držet obranu Avdijivky do posledního soldáta, a raději se stáhl k Berdiči. Teď zbytku brigády velí plukovník Jan Jatsičen, a jakmile převzal její velení, 47. brigáda začala ustupovat a vyklízet vesnici za vesnicí tak rychle, že jí Rusové ani nestačí pronásledovat. 
 2. Proti všem očekáváním generál Mordvičev včera místo toho, aby útočil na sever směrem k Časov Jar, kde by se spojil se severním křídlem ofenzívy, postupujícím od Bachmutu, přenesl těžiště svého dalšího postupu na západ. A do prostoru mezi 27. motostřeleckou divizi, která podél důležité komunikace O0544 pronásleduje 47. ukrajinskou brigádu,  a mezi 150. motorizovanou divizí, která postupuje z Doněcka na Západ po důležité trase E-50, nasadil 90. tankovou divizi, která mu byla přidělena k rozvinutí dosavadního úspěchu
 3. Tři nejsilnější divize generála Mordvičeva tak včera začaly postupovat po komunikacích, které se spojují ve městě Pokrovsk – viz žluté kole v naší mapě číslo 2. Nasazení 90. tankové divize do středu Mordvičevova postupu je troufalé a bude mít úspěch pouze pokud se ukáže, že 47. ukrajinská brigáda už není bojeschopná. Pokud se Ukrajincům podaří zastavit postup severní 27. motostřelecké divize, může se stát, že celá ruská ofenzíva selže. Mordvičev tak provádí riskantní manévr, ovšem když vyjde, bude celé ukrajinské uskupení na východ od Slavjanska ohroženo obklíčením, a samotný Slavjansk bude odříznut od většiny zásobovacích komunikací. Zdá se tak, že ruská generalita věří, že s Ukrajinci už nebude moc práce. 

Mapa ruské ofenzívy ve středu fronty. Červené kolečko se šipkou = místo nasazení rezervní 90. TD do útoku. Oranžová šipka – trasa ústupu 47. brigády Ukrajiny za poslední měsíc. Červené velké šipky – směry ruské ofenzívy k městu Pokrovsk. 

Pokud se týče ústupu 47. elitní brigády (oranžová šipka) zní to neuvěřitelně, ale jednotka, která byla na začátku bojů vyzbrojena 200 obrněnými vozidly Bradley, 31 tanky Abrams a asi 24 samohybnými houfnicemi M-109, není nyní schopná se 6ti dalšími mechanizovanými brigádami zadržet nápor 5 ruských motostřeleckých brigád. Ukrajinci se neustále vychloubají, že denně postřílejí na frontě u Avdijevky aspoň půl tisíce Rusů, a toto video s 82 padlými Rusy na 440 metrech úzkého lesního pásu od Stepove do Berdiči, (na mapě začátek oranžové šipky) dokazuje, že nejsou až takoví lháři, jak se obecně tvrdí. K bojům na videu došlo na přelomu ledna a února, a obranu Berdiči tehdy vedla 47. ukrajinská brigáda, a útok na Berdiči vedla 27. ruská MSD. Ukrajinská brigáda je nyní zdecimovaná v troskách, a už není schopná ruskému postupu odolávat. Utrpěla tedy mnohem větší ztráty, než útočící brigády ruské 27. motostřelecké divize, které zároveň útočí i na další ukrajinské brigády. Zatímco ukrajinská 47. brigáda je po třech měsících bojů s 27. ruskou MSD naprosto zdecimovaná, brigády ruské 27. MSD zatím nevykazují ani nejmenší známky opotřebení, vyčerpání či poklesu morálky, a útočí. Ruské bomby FAB, drony, a dělostřelecká převaha jasně dokazují, že ani robustní západními zbraněmi vyzbrojená ukrajinská brigáda nemá nejmenší šanci více jak 2 – 3 měsíce vzdorovat obdobným ruským uskupením. Masakr Ukrajinců tak bude i nadále pokračovat neztenčenou měrou a současná Putinova strategie založená na jednoduchém principu – vystřílet a zmrzačit co nejvíc ukrajinských vojáků, za cenu mnohem méně ruských obětí – bude slavit úspěch. Tato strategie bude vítězit do té doby, dokud Ukrajinci nevrhnou na Rusy stejné množství bomb, dronů a granátů z děl. Matematika moderní války ani žádný jiný výsledek neumožňuje. 

(3)  Severní křídlo ruské ofenzívy. 

Rusové včera nepřetržitě 12 hodin bombardovali bombami FAB a ostřelovali těžkým dělostřelectvem klíčový opěrný bod ukrajinské obrany v tomto sektoru fronty město Časov Jar. Podle analytiků zničili všechny hlavní úkryty Ukrajinců ve městě, a po té na několika místech dosáhli kanálu Siverskyj Doněc – Donbas, který město rozděluje, a prý kanál i překročili. Rusové postupují na Časov Jar, jak ze severu, tak z jihu. Jejich taktikou je opět, jako v Avdijivce, vše před sebou zničit bombami a děly. Protože Střední útočná skupina generála Mordvičeva včera přestala postupovat na sever směrem na Konstantinovku, která leží bezprostředně západně od Časov Jar, zdá se, že ruští generálové si jsou jisti, že severní křídlo jejich ofenzívy rychle obsadí Časov Jar “na kopci”, a snadno potom ovládne i Konstantinovku “v údolí”. 

(4) Hodnocení ruské ofenzívy.

Útok střední skupiny generála Mordvičeva podle analytiků již překonal všechny opevněné linie obrany Ukrajinců, a nemusí tak už jejich obranu složitě prolamovat. Stupňující se tlak generála Mordvičeva směrem na klíčový logistický uzel Pokrovsk nutí kyjevské velení, aby všechny své dostupné zálohy posílalo výlučně čelně proti Mordvičevovým jednotkám. Útok ruské střední skupiny se tak nemusí obávat o své boky a může postupovat přímo na Západ. Severní skupina útočící na Časov Jar má tak teď  usnadněný postup, protože všechny ukrajinské zálohy jsou vrhány jen proti střední skupině generála Mordvičeva. Totéž platí pro ruské jižní křídlo. 

Rusové útočí na široké frontě, na mnoha místech, aby Ukrajincům zabránili přesunovat zálohy na kritická místa obrany. Jakmile nyní Rusové zjistí slabinu nebo mezeru v ukrajinské obraně, ihned se ji snaží využít. Díky městům Doněck, Kramatorsk a Bachmut mají v zádech dostatek dobrých komunikací a logistických základen a mohou tak lépe než Ukrajinci manévrovat silami podél fronty a doplňovat munici i nahrazovat ztráty. Čím dále postoupí na Západ, tím rychleji budou tuto výhodu ztrácet. Pokud se potvrdí, že 90 tanková divize již byla nasazena do bojů, nastane rozhodující fáze bojů.

(5) Zelenského režim je v těžké krizi a obává se, že v Kyjevě propuknou 5. května nepokoje. 

Elitní bezpečnostní jednotky tajné služby SBU a ukrajinské policie se začaly pod záminkou protiteroristického cvičení rozmisťovat ve středu Kyjeva. Vojáci a policisté prohledávají budovy v okolí hlavních náměstí, kontrolují osoby pohybující se ve středu města, a připravují rozmístění kontrolních a monitorovacích stanovišť na klíčových ulicích. 5. května jsou pravoslavné velikonoce, a režim se evidentně obává, shromažďování nespokojenců, a protestů pravoslavných věřících, kteří se odmítají podřídit “ukrajinizaci pravoslavné církve”, které v zemi usilovně probíhá. Podle představitelů ukrajinské vlády budou: 

 1. provedeny ve středu města kontroly všech provozoven, kanceláří, společných prostor bytových domů s více byty, a ústavů veřejných služeb za účelem zjištění, zda se v objektech nenacházejí zakázané předměty,  
 2. provedeny kontroly všech občanů, kteří se nacházejí na území centrální části Kyjeva

O nejnovějších úspěších ruských sil, agentů a diplomatů v Africe vyjde až zítra, tohle bylo aktuální. 

Je pátek 3. květen 04.11 ráno. . Na většinu mailů jsem už dopověděl, na zbytek dnes večer. Poslední pořady: V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeJe sobota 13. duben 2024, 05.56 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1980 Nové plány ruského generála Averjanova! (Analýza část první.)

Nejnovější letošní americký bestseler Nuclear War – A Scenario, popisující nadcházející jadernou válku, láme rekordy ve své prodejnosti, a kupodivu jeho autorku, veteránku US-investigativní novinařiny Annie Jacobsen, žádná mediální žumpa neobviňuje ze “chcimírství”, jak je u nás běžným zvykem. Naopak, přední washingtonská média jí dávají prostor, aby čtenářům o své knize vyprávěla.

Annie Jacobsen při přípravě své knihy vyzpovídala řadu vlivných Američanů, kteří při výkonu svých funkcí zblízka poznali “mechanismus rozhodování o odpálení jaderných zbraní”, a na základě jejich svědectví napsala “fiktivní příběh konce světa za 72 minut”. Její dílo vzbudilo velkou pozornost, protože Američané si s hrůzou uvědomili, že jejich prezident má 6 minut, aby rozhodnul, zda vydá rozkaz k odpálení jaderných střel, a rozhodnul, podle jakého předem připraveného scénáře budou tyto střely odpalovány.

Kniha byla sepsána na základě svědectví ministrů obrany, generálů i ředitelů CIA, a ukazuje, jak snadno lze nechtěnou jadernou válku rozpoutat sérií špatných rozhodnutí. Kniha přiznává, že Rusko má nyní jadernou převahu nad USA ve schopnosti rychlejší jaderné odpovědi, nebo rychlejšího prvního útoku. Že USA i Rusko jsou v každém okamžiku schopny do 72 minut navzájem zničit sebe, i celý svět.

Fiktivní scénář konce světa je podle autorky opřen o myšlenku “Après mois, le déluge – Po mě potopa”, jíž Richard Garwin, jaderný vědec, který sestrojil roznětný mechanismus té nejděsivější formy jaderné zbraně termonukleární bomby, komentoval svůj objev. Garwin potom od Eisenhowera radil v otázkách jaderné války všem americkým prezidentům. Ironické je, že výraz Après nous, le déluge! – Po nás potopa!, je v historii připisován madame de Pompadour, která se jím snažila zklidnit svého vyděšeného milence Ludvíka XV po drtivé porážce jeho vojsk v bitvě u Rossbachu, 1757, kde 22 000 Prusů pod velením Fridricha Velikého rozprášilo 41 000 Francouzů. Od bitvy u Rossbachu v dějinách platí, že Němci si s konečnou platností uvědomili, že jsou jeden národ, a začali úspěšně přebírat roli hegemona Evropy od Francouzů. Výraz: “Po nás potopa!”, prostopášné madame de Pompadour, přešel do dějin jako projev toho nejhrubšího sobectví vládnoucích elit, které si bylo v tehdejší době možné představit. 

Jak snadno může dojít k jaderné válce chybou politiků, se Annie Jacobsenová dozvěděla při sběru informací pro svou knihu od Leona Panetty, bývalého ředitele CIA a ministra obrany USA. Ten jí sdělil, že je bohužel příliš málo času, něco v tak děsivě krátkém okamžiku při rozhodování o použití jaderných zbraní (6 minut) ještě vymýšlet. A naší politici bohužel nebývají nejchytřejší. Spíše naopak. Jak si ukážeme dále. 

Jak víte agent Koudelka i agenti NCOZ bez vší pochybnosti dokázali, že muniční sklad Vrbětice vyhodili do vzduchu agenti Putinova generála Averjanova. Tento výsledek jejich slavného několikaletého vyšetřování potvrdili, jak ministr vnitra Rakušan, tak prezident Pavel, premiér Fiala, pirátský elév Lipavský, i vedoucí Pražské kavárny Pekarová. Nelíbí se hlavně Milošovi. A to je zvláštní, protože v policejním materiálu o odhalených pachatelích výbuchu, agentech generála Averjanova, se píše, že jim pomáhali ruští špioni manželé Šapošnikovovi, kteří v roce 1991 přicestovali do Československa a dostali zde politický azyl, jako uprchlíci

Naši politici tedy už několik let disponují odhalením agenta Koudelky, že generál Averjanov posílá do ČR i do Evropy své špiony maskované za uprchlíky! A to je zajímavé. Protože, co dělá nyní generál Averjanov? Jezdí po Africe a organizuje tam rozsáhlou vlivovou strukturu Ruska, základny, Ruský africký sbor, a buduje tam své špionážní sítě, a verbuje agenty. Všechny africké země, které Averjanov nyní na Putinův rozkaz zapojuje do ruské vlivové zóny, leží na hlavních imigračních cestách afrických uprchlíků do Evropy. Tok milionů imigrantů, kteří přes Středozemní moře směřují do Evropy, tak bude nyní ovládat a kontrolovat generál Averjanov. Který podle generála Koudelky posílá do ČR i do Evropy své špiony maskované za uprchlíky. 

A co udělají Fiala, Rakušan, Lipavský a Pekarová – prosadí v době svého předsednictví EU tzv. Rakušanův imigrační pakt, který usnadňuje imigraci do Evropy, a zavádí povinnou solidaritu při přijímání uprchlíků, a nebo financování uprchlíků zvláštními poplatky! Generál Averjanov si musí mnout spokojeností ruce. Díky Rakušanovi a spol. se mu v příštích letech podaří propašovat do Evropy mnohem víc agentů maskovaných za uprchlíky, než mohl doufat. 

Naši politici neměli na rozhodnutí o Rakušanově imigračním paktu 6 minut, jako mají prezidenti jaderných mocností na své nukleární rozhodnutí, ale celé měsíce a roky. Místo toho, aby v Evropě burcovali, co údajně zjistili o metodách práce s uprchlíky šéfa Putinových diverzantů a špionů generála Averjanova, a varovali před tím, co chystá v Africe. A podle toho razantně zpřísnili imigrační pakt. Chovali se přesně opačně. Česká pravověrná média napsala, že udělení českého občanství Averjanovým špionům manželům Šapošnikovým usnadnil ministr vnitra ČR Gross. Je zajímavé, že už nenapsala, že usnadnění proniknutí nových špionů generála Averjanova do Evropy i ČR tentokráte z Afriky ale opět převlečených za uprchlíky umožnili Rakušan, Fiala, Lipavský a Pekarová-Adamová s Jurečkou, jako hlavy vládní koalice, která celý hanebný pakt prosadila. 

O nejnovějších úspěších ruských sil, agentů a diplomatů v Africe v zítřejším pokračování dnešní analýzy. 

Je čtvrtek 2. květen 03.10 ráno. . Na většinu mailů jsem už dopověděl, na zbytek dnes večer. Poslední pořady: V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeJe sobota 13. duben 2024, 05.56 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1979 Na přelomu července a srpna 2024 hrozí jaderná válka! Analýza toho nejhoršího, co nás může brzy potkat.

Dnešní analýza je dlouhá a zevrubná. Vezměte ji na vědomí s pokorou, protože je nejvyšší čas, než bude pozdě! Jaderná válka nemá vítěze, a ani žádné poražené. Je to konečná eliminace všeho obyvatelstva Evropy. Analýza je rozdělená do dvou částí. Část (1) je osobní. (Část 2) je odborná. Obě části jsou stejně důležité.

(1) Jeden den, na který nikdy nezapomenu, protože se mi už před 5 dny narodila dcera, a já to nevěděl, protože mi to nikdo raději neřekl, mi při snídani na velitelství VVP Doupov při jednom velkém cvičení předal velitel 1. armády generál Polák souřadnice, na které se mám okamžitě vypravit. Cestou, auto, kterým jsem jel, kontrolovali nejdřív “průzkumáci”, tedy vojáci s prověrkou StB, kteří prostor střežili. A potom StB/VKR, a nakonec Sověti. V určeném prostoru, kam jsem přijel, proběhla po obědě ukázka státního tajemství SSSR – bezpilotní televizní dron/letadlo s plochou dráhou letu odpalovaný ze speciálního obrovského kolového nosiče. První části ukázky se účastnili pouze vybraní generálové a plukovníci ČSLA a Sověti. Ti po konci první ukázky celý prostor opustili, a na místě zůstali pouze tři českoslovenští generálové, a několik Sovětů, většinou generálů. Jeden ze dvou sovětských plukovníků, kteří jediní neodjeli, našim generálům potom v krátkosti vysvětlil jiné, jaderné, využití těchto bezpilotních televizních letounů. Čtyři sovětští generálové se při výkladu mezi sebou bavili, tudíž jaderné použití tohoto prostředku pro ně nebylo překvapením. Druhý den ráno mi při snídani generál Polák prozradil, že se mi narodila dcera, poděkoval mi, a nechal mne dopravit autem do Prahy za mou druhou ratolestí a mojí milovanou ženou. Od ní jsem dostal, co proto, že jsem přijel tak pozdě. A tak na tento den do smrti nezapomenu. (Přesné datum a místo narození své dcery jsem neuvedl úmyslně.)

Od jara do podzimu 1987 jsem v podřízenosti generála Podešvy připravoval tajné bojové válečné stanoviště velení Západního frontu na válku s NATO. Šlo o řadu bunkrů, asfaltových cest, v jejichž vozovce byly třeba uloženy spojovací i energetické kabely, a přistávacích ploch pro vrtulníky. Vše bylo umístěno v lesním masivu. Když bylo třeba zasypat menší bažinu, zasypala se. Když bylo třeba vykácet les, vykácel se. Žádná administrativa se kolem toho moc nevedla. Když jsme potřebovali na stavbu štěrk, nebo kámen, měli jsme při jeho odběru z kamenolomů přednost před Temelínem. To samé platilo pro jakýkoli stroj, nebo součástku, kterou by stavba  potřebovala. Vše se zabavovalo zvláštním státním razítkem, myslím, že na něm bylo číslo 7. Takže podobných razítek bylo v ČSSR víc. Na stavbě se v roce 1987 šturmovalo rychleji, než na stavbě Temelína. Stavba to byla pro stavebníky nepochopitelná – stavělo se většinou na rozkaz nějakého generála, a plány se často dodělávaly později. Celý prostor byl poblíž vojenského letiště, aby byl kryt letectvem, a lesní masiv musel jít snadno a rychle opustit několika směry po nových asfaltkách kvality skoro cesty I. třídy. Bylo zajímavé, že jednotliví generálové, kteří rozhodovali o trasách asfaltek z lesa, je směřovali vždy tak, aby les a bunkry mohli v případě potřeby opustit v čele evakuačních kolon. Často se kvůli tomu hádali, a asfaltky tak vedly i značně nepochopitelně sem a tam, a nebo slepě končily, a pokračovaly v polovině cesty úplně jiným směrem. Ve velkém bunkru pro několik generálů zase vypukla hádka o to, kdo z nich bude mít své pracoviště nejblíže k východu z bunkru. Zadní pracovnu nikdo nechtěl. Velitel frontu a náčelník štábu frontu měli mít k dispozici samostatné pancéřované protiradiační kontejnery na hydraulických vzpěrách, které se měly i s nimi spustit do předem připravených nor, a zahrabat. Zahrabané kontejnery měly mít kapacitu 48 hodin pobytu pod zemí, a potom se hydraulicky sami vysunuly, a měly být ihned převezeny do další nory. Kontejnery zahrabané v noře také mohly vystrčit přípojky, takže mohly pod zemí vydržet i déle. Kontejnery měla převážet speciální auta. Jak vidíte nejvyšší generalita ČSSR se na jadernou válku připravovala svědomitě. NATO okolo lesa neustále šmejdilo. Aktivní byli zejména holandští diplomaté. Stavba to byla legrační, ale to je spíš na pořad. Důležité pro Vás je – i generálové při přípravě jaderné války dělali vše proto, aby ji přežili.  Báli se o život – a tak chtěli být umístěni,  co nejblíže evakuačním výjezdům z cíle jaderného útoku.  Bunkr tedy nikoho neochrání. 

Asi v létě 1991, jsem byl součástí malého radiačního týmu, který byl pověřen, aby otevřel pancéřová vrata skladu sovětských hlavic a raket na Libavé, a změřil, zda se v bunkru nachází radiace, která by nasvědčovala, že v něm byly jaderné hlavice. V bunkru jsme naměřili nižší radiaci, než je její normální přírodní úroveň. Buď tam Sověti jaderné hlavice neměli, a nebo nezanechaly po sobě žádnou radiační stopu. 

Asi na podzim 1986 jsem seděl ve službě, a kolem třetí ráno přístroj, kterým se vyhlašovaly různé poplachy, začal troubit a svítit červeně. To znamenalo, potvrdit stiskem tlačítka přijetí signálu, a vyhlásit okamžitý válečný poplach. Šlo o nejvyšší formu okamžité přípravy k válce. V podřízenosti tlačítka, které jsem zmáčknul, bylo i několik přísně režimových útvarů, letectva a PVO. Asi za hodinu se zjistilo, že žádný poplach není a nebyl, a že v celé republice je klid, jen “u mně se chystá válka”. Byl jsem zbaven výkonu služby, a za pár hodin vyslechnut v přítomnosti sovětů, neb přístroj byl jejich, a propuštěn. Sověti si přístroj odvezli, a místo něj dodali jiný. Jelikož jsem nikdy nebyl obviněn z vyhlášení falešného poplachu, tak elektronika někde selhala, a já jsem části armády vyhlásil neexistující válku. Mohu Vás ujistit, že jsem u potvrzení signálu neváhal ani vteřinu. Za dva roky jsem se na Doupově dozvěděl, komu jsem také válku vyhlašoval. Podobně se mi asi v roce 1996 ve službě rozsvítil jeden radiační senzor. Těch bylo ale víc, a tak bylo snadné a rychlé vizuálně zjistit, že když svítí a troubí jen jeden z řady jaderných senzorů, které hlídají ČR, bude to zase nějaká porucha. A byla. Jenže těch pár zlomků vteřiny, než to troubení a svícení pochopíte, bych Vám nepřál nikdy zažít. A doufám, že se tyto senzory ani nikdy nikomu nerozsvítí. 

(2) Na přelomu července a srpna 2024 se očekává první možné nasazení letadel F-16 do války o Ukrajinu. Letadla F-16 ovšem potřebují složitou odbornou péči a logistiku, a je takřka vyloučeno, aby Ukrajinci prováděli jejich údržbu sami. Podle informací, které unikly do prestižních US-médií, bude zapotřebí vyslat na Ukrajinu: “západní specialisty na údržbu letadel F-16”, kteří budou na místě dohlížet na ukrajinské opraváře a školit je, a doba nezbytné přítomnosti západních specialistů na Ukrajině se počítá na roky. Rusko přitom několikráte vyhlásilo, že “všechny západní specialisty na Ukrajině bude likvidovat prioritně”. 

Mnohem větší problém, než údržba letadel F-16 na Ukrajině “západními specialisty”, představuje nutnost letadla F-16 operující z ukrajinských letišť ochránit před jejich zničením na zemi ruskými raketami, střelami a drony. Illia Yevlash, mluvčí letectva Ukrajiny 29. dubna oznámil, že Ukrajina připravuje řadu opatření, aby Rusové letadla F-16 na zemi nezničili. Mezi opatření má patřit – (1) rozmisťování falešných letadel F-16 (asi starých vykuchaných draků) na falešných letištích, (2) vybudování betonových podzemních bunkrů pro údržbu letadel F-16, (3) rozptýlení letadel F-16 na několik letišť. Tato opatření nebudou účinná. Opatření (1) – Rusové mají dostatečnou raketovou kapacitu, aby zničili, jak falešné cíle, tak letadla. (2) Než se podzemní bunkry pro letadla postaví, uplynou roky, jde o náročné stavby. Rusové navíc demonstrovali, že jejich rakety si s podzemními bunkry poradí. (3) Rozptýlení letadel vyvolá obrovskou logistickou zátěž, a potřebu řady týmu mechaniků. Na zajištění údržby a provozu jediné F-16 je třeba 14 pozemních specialistů. Rozptýlením se jejich počet ovšem zvětšuje. Počty nutných západních specialistů tak enormně vzrostou. Navíc v éře satelitů, a s čínskou satelitní pomocí, ani rozptýlení F-16 na několik letišť je před ruskými raketovými údery neochrání. (4) Vzhledem k notorickému nedostatku moderních systémech PVO na Ukrajině, které jsou schopny sestřelovat balistické rakety a křižující střely, je zřejmé, že letiště s rozmístěnými F-16 nepůjde před ruskými údery ubránit, bez dodání vysokého počtu systémů Patriot, Mamba, nebo aspoň Iris-T. 

Vzhledem k tomu, že rychlé zničení letadel F-16 na zemi na Ukrajině, by vyvolalo dramatický pokles válečné morálky tamního obyvatelstva. Tím spíš, že režim se k letadlům F-16 přehnaně propagandisticky upíná, a přes varování generality USA (the F-16s alone would not be decisive in the war), slibuje, že letadla F-16 přivodí rychlý zlom ve válce. Očekávají někteří analytici, že ukrajinská letadla budou operovat z letišť v Polsku a v Rumunsku. Tyto operace mohou probíhat ve třech základních scénářích. (1) Ukrajinská letadla F-16 budou operovat výlučně z letišť NATO, a budou výlučně bojovat na Ukrajinském nebi. (2) Ukrajinská letadla F-16 budou krátce mezi-přistávat na ukrajinských letištích, před bojem a po boji, ale jejich údržba a příprava k boji bude prováděna na výlučně letištích NATO. (3) Variantou je delší pobyt a základní údržba na Ukrajinském letišti. Zatímco varianta (3) umožňuje efektivní ruské raketové útoky na ukrajinská F-16 na zemi. Varianty (2) a (1) neumožňují efektivní ruský raketový útok na F-16 na zemi takřka vůbec (2) a vůbec (1).  

Podle ruského oficiálního diplomatického vyjádření: Důrazně varujeme, že použití ukrajinských stíhaček F-16 z území členských zemí NATO bude Moskva považovat za jejich účast v konfliktu na Ukrajině, a donutí Rusko reagovatBěloruští vojenští analytici předpokládají, že letadla F-16, a možná i další Eurofighter, Mirage a Gripen, budou vzlétat z těchto polských letišť: Rzeszow, Łask, Radom, Powidz a Krzesin. Na letišti Rzeszow  přitom NATO už buduje velký logistický a opravárenský hub. A z těchto rumunských letišť: Bakau, Bukurešt, Konstanca. Při letu přistanou kratičce na vybraném nějakém ukrajinském letišti. (Technicky se dotknou se ranveje.) A poletí bojovat na ukrajinské nebe. Západ si prý od této strategie slibuje, že se tak NATO vyhne odvetě Ruska. 

Speciální ruský radar 29B6 “Container” sleduje letadla za horizontem, sleduje tak zónu mezi oběma kružnicemi na mapě. Je jediný a ve službě je od roku 2019. Další se má podle plánů letos stavět, na východní Sibiři. 

O záměru Ukrajiny a NATO operovat letadla F-16 z letišť NATO může svědčit i dubnový útok ukrajinských dronů proti radaru 29B6 “Container”. Tento zvláštní ruský radar první výstrahy vidí za horizont až do vzdálenosti 3000 km, ale nevidí na své vlastní okolí. Může však sledovat trasu letů F-16 z území Polska či Rumunska na ukrajinská letiště. Ruské Mig-31 a SU 35 tak mohou včas vystartovat, a raketami s dosahem přes 200 km F-16 sestřelit, ještě než F-16 dosáhnou takové vzdálenosti od fronty, aby mohly nějak proti Rusům zaútočit. Ruské Mig-31 a SU 35 se ovšem při tomto útoku dostanou do palebné zóny ukrajinské PVO, a mohou být ztraceny. Útok na radar 29B6 sice byl proveden, ale není veřejně známo, zda byl radar poškozen, a nebo vyřazen z provozu. 

Radar 29B6 je součástí strategických sil Ruska, a podle Ruské doktríny může být útok na něj považován překročení červené linie a spuštění jaderné odvety. Jaderná odveta potom může směřovat i proti spojencům útočníka, či objednatelům útoku. US média bezprostředně po ukrajinském útoku varovala, že “možná došlo k prolomení červené linie”. Zda je radar nyní funkční vědí Rusové, USA a možná Čína. V každém případě byl útok na ruský radar 29B6 velkým rizikem pro mír v Evropě, a mohl vyvolat jadernou válku. 

Na přelomu červenec/srpen vznikne nebezpečná situace. Letadla F-16 mohou nést jadernou zbraň. Ačkoli zřejmě letadla F-16 dodaná Ukrajině nejsou v jaderné variantě, nelze při startu z letišť v Polsku a Ukrajině mít jistotu, že z nich nevzletí jiná letadla F-16 s jinými piloty a s jadernou zbraní. Putin 28. března 2024 oznámil, že šíření informací, že Rusko zaútočí na NATO, je šíření blábolů. Ale pokud letadla F-16 Ukrajiny budou operovat proti Rusku ze třetích zemí, stanou se tyto země legitimními cíli ruské odvety. Vzniká tak komplikovaná eskalační spirála, která od přelomu červenec/srpen hrozí dvojím rizikem. (1) Ukrajina bude pokračovat v útocích proti ruským systémům včasné výstrahy, které hlídají USA a NATO, aby neprovedly překvapivý jaderný úder na Rusko, a ruské velení si let letadel F-16 z Polska či Rumunska vyhodnotí jako pokus o překvapivý jaderný úder. A může se opakovat 25. leden 1995, kdy Boris Jelcin málem odpálil na USA jaderné rakety, protože se zdálo, že na Rusko letí americká raketa odpálená z ponorky. (Podrobně v MAP 1909.) (2) Letadla F-16 začnou operovat ze základen NATO, a Putin bude muset splnit svůj slib, že provede odvetu, jinak ztratí respekt masy ruských nacionalistů, bez nichž není schopen vést pozemní válku proti Ukrajině, a provede proti zemím NATO, ze kterých startovala letadla F-16, odvetu. Ta bude nejspíš nejprve provedena po iránském vzoru, aby se Poláci mohli chvástat, že všechny střely sestřelili, a nevolali podle článku 5 NATO do zbroje. Pokud lety F-16 nepřestanou, bude muset Putin nasadit nejmodernější ruské rakety s konvenční náloží, aby neztratil tvář před domácím publikem. A nastane mela. Pokud nejmodernější Patrioty neodvrátí tento druhý útok, Poláci budou vřískat jako paviáni, a může nastat efekt I. světové války, kdy politici přestali myslet a začali naplňovat řetězec smluv, které vedly k rychlé válce obou koalicí. Pokud by na Polský řev USA nereagovaly, došlo by k naprosté degradaci NATO, a to nikdo nepřipustí. I kdyby válka mezi Ruskem a NATO začala konvenčně, skončí jaderně. Pokud místo Patriotů selžou ve velkém množství ruské rakety. Bude je Putin ve třetím kole muset nahradit jadernými. Tahle eskalace může mít mnoho nečekaných podob, je však největší hrozbou pro existenci Evropy a všech jejích obyvatel od roku 1985.  

Zelenskému nezbývá, než situaci eskalovat. Pokud budou F-16 zničeny na zemi na ukrajinských letištích, jeho režim se zhroutí, protože Ukrajinci ztratí veškerou naději, a protože se jim už teď nechce za Zelenského a jeho korupčníky umírat. Washington se rozpoutání jaderné války nějakou nepředloženou eskalací snaží po celou dobu války zatím úpěnlivě vyhnout. Zelenskyj ovšem už na podzim 2022 vyhlásil o jaderné válce toto své krédo: Putin nikdy nepoužije jaderné zbraně. Chápe, že po použití jaderných zbraní by si už nebyl schopen zachovat, abych tak řekl, svůj život, a jsem si tím jistý. Úvahy Zelenského krásně ukazují, že pro záchranu svého režimu bude klidně riskovat jadernou válku mezi mocnostmi, a nezastaví se dokud svůj režim nezachrání, a nebo jadernou válku nerozpoutá.  Putin svůj život riskoval už útokem na Ukrajinu. A nebude, stejně jako Biden, a jakýkoli jiný ruský nebo americký prezident váhat odpálit celý svůj jaderný arzenál, když to bude nevyhnutelné řešení poslední pomsty, protože nepřátelské jaderné rakety už letí. A nebo selektivně a částečně, pokud to bude moci vést ve ztracené pozici k přežití národa bez ztráty suverenity a budoucnosti.

Protože motto Zelenského, že Rusko nikdy nepoužije jaderné zbraně, protože Putin je srab a bojí se o svůj život, je výplodem chorého mozku, kterému na stamilionech obyvatel světa záleží mnohem méně, než na vlastní politické moci a popularitě. A protože se doba nasazení F-16 na Ukrajině, která hrozí jadernou eskalací, rychle blíží, napsal jsem tuto analýzu, protože se bojím o své děti a vnoučata, a vím, jak rychlé a snadné je zmáčknout červené tlačítko – VÁLKA! Aby nebyla, možná pomůže Vaše účast na této demonstraci, (viz plakát dole), protože bohužel i u nás jsou politici, kteří si naivně myslí, že Putin je srab, a tlačítko nezmáčkne. Staré české přísloví říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Provokovat jadernou odvetu Ruska je také možné několikrát, ale když se ucho utrhne, je konec! 

Být za mír je lepší než mít ozářené děti i vnoučata! Analýza mi dala hodiny práce, tak snad k něčemu pomůže. Mějte se krásně, dokud můžete. 

Je středa 1. květen 04.04 ráno. . Na většinu mailů jsem už dopověděl, na zbytek dnes večer. Poslední pořady: V sobotu 27. dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeJe sobota 13. duben 2024, 05.56 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu

MAP 1978 Ruské letectvo prudce zvyšuje útoky bombami FAB – už 500 bomb denně padá na Ukrajince. Ruská armáda dvěma mezerami v ukrajinské obraně postupuje vpřed.

Je tomu 58 dní, co experti média Seznam tvrdili, že ruské letectvo díky mocné ukrajinské PVO slábne a Ukrajinci brzy sestřelí všechna zbývající ruská letadla. Jsou tomu dva roky, co váleční experti České televize dokonce tvrdili, že ruské letectvo je totálně neschopné, a nemá ani dostatek raket, ani naváděných bomb, ani schopných pilotů, a proto bude brzy zničeno. 

Opak se ukázal pravdou a včera renomovaní vojenští analytici potupně přiznali, že Rusko za poslední týden své ofenzívy zvýšilo počet útoků tunovými naváděnými klouzavými bombami FAB ze 150 útoků za den, na 200 útoků. Navíc podle expertů na rozvědku hrozí, že Rusko bude brzy na Ukrajince házet 500 bomb FAB denně, a do konce roku se očekává kapacita 1000 útoků bombami FAB denně. 

Mapa ruské ofenzívy 30. dubna 2024. Červená přerušovaná linie = fronta koncem ledna. Žluté kolo = Avdijivja. Velké červené šipky – Rusové vnikli do mezer v ukrajinské obraně a postupují vpřed. Modré linie – obrané čáry ukrajinských jednotek. 

Intenzivní ruské bombardování umožňuje rychlý postup vpřed s malými ztrátami. Podle analytiků, kteří bytostně nesnáší  Putina i Rusy, generál Mordvičev včera prolomil ukrajinskou obranu na styku 115. a 23. brigády, a jeho čelní kolony nemá nyní generál Syrskyj čím zastavit, protože mu na frontě docházejí zálohy. Tento ruský postup měla podle Syrského plánů zastavit 100. brigáda. Ale ta musela být nakonec vržena do mezery mezi 110. a 115. brigádou. Podle zpráv z bojiště se ukrajinská obrana severně od Avdijivky začala drolit a vznikají v ní mezery, které už nemá, kdo bránit. Večer generál Mordvičev do průlomů nasadil zvláštní prapory “Arbat” a “Cedar”, které byly zformovány z bývalých jednotek kuchaře Prigožina. Někteří analytici vyvozují, že tím generál Mordvičev vyčerpal své rezervy, a pokud mu Gerasimov rychle nepošle posily, může se ruská ofenzíva zastavit. Ukrajinci na to spoléhají a tvrdí, že Rusové při postupu utrpěly značné ztráty. Ukrajinská hlášení o ruských ztrátách už ale nikdo nebere vážně. 

Ukrajina nyní nemá kým zaplňovat mezery v obraně, protože ani její frontové jednotky nemají nahrazeny ztráty z předchozích bojů. Kyjev proto tento víkend nařídil znásobit úsilí při lovu rekrutů a armáda začala na silnicích po západní Ukrajině rozmisťovat zátarasy, a na nich společné hlídky policistů a mobilizačních komisařů vytahují muže z aut, a nakládají je do přistavených mikrobusů. (Video 1) Ukrajinci, zejména ženy, však začali na tyto mikrobusy útočit, a lapené rekruty osvobozují. (Video 2)

Zelenského režimu a jeho propagandě už na Ukrajině nikdo nevěří. Tzv. Telethon, povinné společné vysílání všech ukrajinských televizí, ztratilo veškerou důvěru. 82% vojáků a 74% civilistů považuje toto Zelenského vysílání za “neobjektivní”, “přikrášlené” a “nedůvěřuje mu”. Sociální a nezávislá média tak na Ukrajině převzala rozhodující roli při informování občanů o skutečném stavu jejich země a o skutečných výsledcích boje proti Rusům. Podle posledního sociologického průzkumu se 39% východních Ukrajinců bude určitě snažit vyhnout mobilizaci a 33% nejspíš. Více v následující tabulce:

 1. Východ Ukrajiny   vyhnout se mobilizaci   72%         nechat se určitě zmobilizovat 9% 
 2. Jih Ukrajiny           vyhnout se mobilizaci   72%         nechat se určitě zmobilizovat 5%
 3. Západ Ukrajiny     vyhnout se mobilizaci   81%         nechat se určitě zmobilizovat 5%
 4. Střed Ukrajiny       vyhnout se mobilizaci   67%        nechat se určitě zmobilizovat 15%

Tato čísla nepotřebují komentáře. Hlavní základny Ukrajinského nacionalismu – Západ Ukrajiny – je nyní největším odpůrcem další mobilizace. Zelenského režim v podstatě už skončil – nikdo mu nevěří a nikdo už za něj nechce bojovat. Přesně jak jsem předpověděl v posledním pořadu na Youtube, v březnu 2022, než jsem byl vymazán – za korupční úředníky, oligarchy a nacisty nebude nikdo bojovat, a Ukrajina kapituluje. Raději život s Putinem, než život s oligarchy a korupčními úředníky! 

Ukrajinci minulý týden konečně projevili aspoň trošku inteligence, a začali zkoušet rusko-iránské drony Shahed-General, které po stovkách měsíčně ničí jejich infrastrukturu, sestřelovat vrtulovými letadly JAK-52, stejně jako Angličané za druhé světové války sestřelovali německé V-1 nad kanálem. V analýze MAP 1871 ze 2. ledna 2024 jsme si dělali srandu z nájemníka Pražského hradu Pavla, že kdyby chtěl opravdu Ukrajině pomoci s její obranou, tak by jí měl raději, než své granáty a munici, poslat české podzvukové stíhačky L-159, které jsou k sestřelování dronů za rozumnou cenu jako stvořené. Uplynulo 120 dní, a nezdá se, že by někdo v české vládě dokázal pochopit, že podzvuková letadla s levným provozem, jako jsou české L-159, prudce nabírají na vojenské popularitě, protože představují cenově dostupnou protiváhu dronům. Česko tak zřejmě přišlo o další možný potenciální zdroj příjmů pro svou prázdnou státní kasu, protože konkurence nespí, a jak Italové (M-346FA), tak konsorcium USA-Švédsko (T-7A Red Hawk), finišují, aby si na světovém trhu urvaly svůj podíl. Nezdá se tak, že by Černochová svým nákupem předražených F-35 dokázala od Washingtonu vymámit aspoň nějako reciprocitu. 

A 4 perličky na závěr:

 1. Váleční ministři Německa a Francie v pátek 26. dubna podepsali dohodu o společné výrobě nových bitevních tanků, protože se na Ukrajině ukázalo, že současné nejlepší evropské tanky Leopard 2A8 a Leclerc jsou k ničemu. Černochová tak podle přiznání obou ministrů o kvalitě jejich tanků, vlastně nakoupila pro AČR zase další šrot. Ale možná nenakoupila, protože nový západní tank, který oba ministři schválili k vývoji a k výrobě zkušební série, bude opravdu pozoruhodný – bude v duchu Geen Deal poháněn novým diesel-elektrickým motorem. Tank tak bude mít proti ruským výhodu, protože jeho elektrický motor bude na bojišti tichý, a nepřítel ho neuslyší. Větší blbost už opravdu v Bruselu vymyslet nemohli. 
 2. Letadla F-35 děsí americkou námořní pěchotu, protože jsou nekvalitně vyrobena a jejich údržba vyžaduje příliš mnoho času a nákladů, a obojí si letectvo USA nebude moci v případném konfliktu dovolit. Posledních 5 převzatých letadel F-35 bylo navíc v katastrofálním stavu. U všech dodaných letadel se v palivových nádržích nalezly kovové štětiny, které by zničili motor, kdyby se do něj dostaly. A u jednoho letadla F-35 se při přebíracím letu dokonce zjistilo, že z jeho křídla začínají odpadávat jakési malé “umělohmotné škrabky”. Po obřím skandálu  s kvalitou výroby civilních letadel Boeing, který explodoval tento měsíc, se okamžitě ukázalo, že ani kvalita výroby amerických vojenských letadel není v pořádku. 
 3. V analýze MAP 1606 v únoru 2023 jsme citovali slova Morrise Changa, majitele tchajwanského polovodičového giganta TSMC, který se při rozhovoru s Nancy Pelosi vysmál USA, že nebudou schopny vyrábět žádný moderní výrobek v požadované kvalitě, protože:  Celé generace ambiciózních Američanů, se místo do výroby nahrnuly do finančních a internetových společností. Vlastně si nemyslím, že je to pro Spojené státy špatná věc, že se tam nahrnuly, ale rozhodně je to špatná věc pro pokus o výrobu polovodičů v USA! A jak se rok ukázalo, Morris Chang se nemýlil, a výrobky Made in USA začínají být kvůli své nízké kvalitě nepoužitelné. 
 4. V ČR je situace s technicky vzdělanými absolventy škol ještě horší. Jinak absolutně neschopný ministr Jurečka (KDÚ-ČSL) sice včera projevil snad první záblesk inteligence, a přiznal, že v republice brzy zanikne 300 tisíc pracovních míst, a bude třeba miliony lidí rekvalifikovat na novou práci. Jenže vzápětí Generální ředitel Úřadů práce Daniel Krištof lidem přiznal, že české děti nemají letos, kde studovat, protože vláda nevytvořila dostatek studijních kapacit. A pozval mladé lidi, kteří se nedostanou na poddimenzované školy, aby přišli “užitečně strávit promarněný rok na úřadech práce”! Kdyby v čele vlády nestál vysokoškolský profesor Fiala, média by určitě vřískala, že došlo k sabotáži české vzdělanosti ruskými trolly. Takhle jsou raději potichu, stejně jako byla při informování Čechů o skutečném průběhu návštěvy Nancy Pelosi na Tchaj-wanu u Morrise Changa.  

Je úterý 30. duben 04.29 ráno. Na první maily jsem už dopověděl, na zbytek dnes večer. Poslední pořady: V sobotu 27, dubna na konferenci Jasan, najdete zde. V sobotu 13. dubna s Josefem Skálou na TV Bureš najdete zde.   V úterý 9. dubna  pořad s Petrem Hájkem na Protiproudu, najdete zde.  V sobotu 16. března – diskuse Svatoš-Skála na TV Bureš zdeJe sobota 13. duben 2024, 05.56 ráno. Mějte se krásně a děkuji za Vaši pomoc i pozornost.  

Naše analýzy čte odhadem nejméně 10 tisíc lidí denně. Kdyby každý přispěl desetikorunou měsíčně, nebyly by starosti. Protože tomu tak není, a doba je zlá, o to víc děkuji od srdce čtenářům, kdo nás i v dnešní těžké době podporují, aby naše analýzy mohly i nadále pokračovat! Mail na mne kpv0249@gmail.com 

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2902739284 / 2010, IBAN CZ79 2010 0000 0029 0273 9284, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu